O projektu

Podmínky prodeje

Kontakty

Chata Barrandov - Velká Úpa

Ubytovací areál Herlíkovice


P O D M Í N K Y  P R O D E J E

Uvedené ceny nemovitostí i věcí movitých, které nemovitosti obsahují, vychází z výše znaleckých posudků. Jako jediné kritérium při výběru budoucího kupujícího je získání nejvyšší ceny a výběr bude proveden obálkovou metodou. Zájemci budou vyzvání, aby k níže uvedenému termínu předložili svoji nabídku, která bude obsahovat návrh výše uvedené kupní ceny a způsob její úhrady (zda bude čerpán úvěr nebo bude zaplaceno z vlastních prostředků).

Zájemce s nejvyšší nabídkou bude muset před potvrzením výběru prokázat schopnost úhrady kupní ceny. Bude vyzván ke složení rezervační jistiny ve výši 5 % z nabízené kupní ceny do depozita AK JUDr. Romana Majera se sídlem Krakovská 24, 110 00, Praha 1.

Tato jistina bude po uzavření kupní smlouvy započítána jako úhrada provize 1,8% a jako 1.splátka kupní ceny 3,2%. Se zájemcem bude uzavřena kupní smlouva a kupující uhradí 2.část kupní ceny ve výši 20% buď do depozita AK JUDr.Romana Majera nebo do notářské úschovy (nutno uhradit všechny náklady s úschovou spojené) a je možné použít i některý bankovní produkt jako dokumentární akreditiv, vázaný vklad atd.(nutno uhradit náklady za obě strany).

V případě, že vybraný zájemce nesloží jistinu do 7 dnů(bere se datum připsání na účet) ode dne oznámení výběru, nastupuje na jeho místo zájemce další v pořadí, podle výše nabízené ceny. V případě, že zájemce neuhradí 2.část kupní ceny (20%) do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, propadne jistina ve prospěch realitní kanceláře a nastupuje další zájemce v pořadí, podle výše nabízené kupní ceny. Po podpisu kupní smlouvy tato podléhá obligatornímu schválení příslušným ministerstvem. Po dobu schvalování musí zájemce nemovitost převzít, a tam, kde jsou závazky i provozovat na základě nájemní smlouvy.

Obálky nadepsané "NABÍDKA HOTELY MV- a název hotelu, "BARRANDOV" s návrhem kupní ceny a s popisem způsobu její úhrady je nutné doručit nejpozději dne 16.2.2009 do 13.oo do provozovny realitní kanceláře MaM Reality, s.r.o., Krakovská 24, 110 00, Praha 1.. Obálky budou otevřeny před komisí dne 18.2.2009. Zájemce s nejvyšší nabídkou bude vyrozuměn nejpozději následující den.

PRO PŘIHLÁŠENÉ:
Prohlídka nemovitosti horská chata Barrandov je stanovena na pátek 6.února 2009. Sraz účastníků prohlídky bude ve 12.oo u chaty Barrandov.

Prohlídka areálu Herlíkovice ani termín složení obálek s nabídkou ceny zatím není stanovena.


Copyright©2008HippoM | www.misinda.cz | www.webmake.cz